Integritetspolicy

Taxi Malmös mål är att alla, vars personuppgifter behandlas av Taxi Malmö, ska känna sig säkra på att deras personliga integritet respekteras och att tillräckliga ansträngningar görs för att skydda de personuppgifter som lämnats till oss.

För Taxi Malmö är integritet en del i vårt löfte till dig som kund och ett sätt att utmärka oss gentemot oseriösa taxiföretag. Såväl under taxiresan som när dina personuppgifter behandlas ska du alltid känna dig trygg genom att vi sätter din integritet i första rummet. Därför är det självklart för oss att alltid skydda dina personuppgifter på bästa sätt och följa alla vid var tid gällande lagar och regler för dataskydd. 

Genom denna integritetspolicy vill vi informera dig om hur dina personuppgifter behandlas av oss på grund av att du gör eller har gjort en resa med oss, t.ex. personuppgifter som på ett eller annat sätt är relaterade till din resa. 

Vi följer nedan grundläggande principer för att skydda din integritet:

 • Vi samlar endast in information som är nödvändig för att leverera tjänsten
 • Vi använder dina personuppgifter endast för specificerade syften
 • Vi sparar dina personuppgifter endast så länge som det är nödvändigt för syftet

Dina rättigheter

Som registrerad har du följande rättigheter:

 • Du har rätt att få information om vilka personuppgiftsbehandlingar som vi gör.
 • Du har rätt att begära ett registerutdrag där du kan se vilka personuppgiftsbehandlingar vi har om just dig.
 • Du har rätt att begära rättning om vi har felaktigheter registrerade om dig.
 • Du har rätt att åberopa rätten att bli glömd.
 • Du har rätt till dataportabilitet (rätt att få dina personuppgifter flyttade) av personuppgifter som du själv tillhandahållit eller som genererats av dina handlingar eller aktiviteter.
 • Du har rätt att åberopa begränsning i behandlingen av dina personuppgifter.
 • Du har rätt att invända mot en personuppgiftsbehandling och vi kommer då att upphöra med behandlingen under tiden ärendet utreds.
 • Du har rätt att framföra klagomål till tillsynsmyndigheten över behandlingar som utförs av oss.

Du har rätt att få tillgång till personuppgifter vi behandlar, i den utsträckningen förfrågan görs med rimliga intervaller och att det inte inskränker på en annan individs rättigheter. Detta sätter vissa begränsningar på din möjlighet att utöva rättigheterna ovan, vikan endast tillmötes gå dina rättigheter om vi med säkerhet kan verifiera din identitet. Vi kan komma att ta ut en administrativ avgift för hantering av upprepade förfrågningar.

Utövande av dina rättigheter

Användarprofil – Givet att du har en användarprofil har du möjlighet utöva dina rättigheter via självbetjäning direkt i vår app eller webbokning. Där har du möjlighet att se din resehistorik, ändra eller radera din profil (rätten att bli glömd). Rätten att bli glömd kan ske under vissa omständigheter, till exempel om det inte längre finns något behov av att behandla personuppgifterna. Om vi behöver informationen för att kunna fullfölja ett avtal med dig eller om det finns lagkrav på att vi ska behålla personuppgifterna kan vi inte radera dina personuppgifter.

Formulär  På www.taximalmo.se kan du skicka in förfrågningar (registerutdrag, rättelse och rätten att bli glömd). Återkopplingen till din förfrågan kan endast göras vid säker verifiering av identitet för att inte överträda någon annans rättigheter.

Skydd av dina personuppgifter

Vi skyddar dina personuppgifter genom en kombination av tekniska och organisatoriska lösningar. Inloggning och specifik behörighet krävs för tillgång till samtliga system som hanterar personuppgifter. Anställda, personuppgiftsbiträden och underbiträden ska följa våra interna riktlinjer för dataskydd.

Överföring av personuppgifter till externa parter

Personuppgifter som du delar med oss behandlas konfidentiellt och huvudsakligen inom koncernen Taxi Malmö men de kan komma att lämnas ut till tredje parter för olika ändamål.

Nedan listas de parter som personuppgifter lämnas ut till:

 • Åkerier anslutna till Taxi Malmös nätverk, leverera resa
 • Polismyndigheten, vid misstanke om brott
 • Kommuner och landsting, statistikuppgifter
 • Tjänsteleveratörer, för kvittodata som används vid presentation av kvitton

Överföring till tredjeland

Vi begränsar överföring till tredjeland till det som är nödvändigt för att kunna utföra våra tjänster och analysera användningen av vår webbsida. Vi överför endast personuppgifter när det finns grund för sådan överföring och vi beaktar riskerna för den individ som berörs av sådana överföringar.

 • USA: Vi kan komma att överför personuppgifter till USA i samband med att vi använder verktyget Google Analytics, tillhandahållet av Google Inc. Google är en certifierad EU – U.S. Privacy Shield organisation, vilket innebär att de följer de regelverk som berör överföring av personuppgifter mellan EU och USA. Överföringarna är begränsade till de personuppgifter som samlas in via Google Analytics (se behandling ovan).

Har du några frågor om hur vi behandlar dina personuppgifter, vill utöva dina rättigheter som mer i detalj beskrivs i integritetspolicyn eller helt enkelt plocka bort dina uppgifter hos oss kan du alltid kontakta vår kundservice via https://taximalmo.se/kundservice/

Ändringar i vår Integritetspolicy

Vi förbehåller sig rätten att närsomhelst, oavsett anledningen, göra ändringar och rättelser i den här integritetspolicy. Vi kommer att hålla vår integritetspolicy lättillgänglig för dig på vår hemsida.

Läs vår Cookiepolicy

r cookiepolicy hittar du här.